Новини проекту
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Результати розіграшу подарунків до дня Святого Миколая
З Днем святого Миколая!
Увага! Пропонуємо цікавий мультимедійний контент!
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
Розіграш подарунків для вчителів до Дня святого Миколая!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 17 чоловік

Освітні програми

Дата: 17 листопада 2017 о 11:35, Оновлено 24 вересня 2018 о 09:10

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

САЗОНО-БАЛАНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І ступінь (початкова освіта) (1 клас)

на 2018/2019 навчальний рік

Загальні положення освітньої програми

 Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Освітня програма САЗОНО-БАЛАНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (І ступінь (початкова освіта)) (1клас) на 2018/2019 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту»,  Державного стандарту початкової освіти та відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розробленої  під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018 року.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-го класу Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів складає 805 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

          Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Для учнів 1-го класу навчальний план складений відповідно до              Типового навчального плану.

Варіативна складова навчального плану визначалася, враховуючи особливості організації освітнього процесу Сазоно-Баланівської ЗОШ                              І-ІІ ступенів та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Години варіативної складової навчального плану, враховуючи побажання учнів та їхніх батьків (протокол загальношкільних батьківських зборів від                 26 квітня 2018 року №2,  протокол засідання педагогічної ради від 23 червня 2018 року №9) використовується на проведення групових занять з російської мови.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантного, так і варіативного складників, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

         У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-дитиноцентрованості і природовідповідності;

-узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-наступності і перспективності навчання;

-логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-взаємопов’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування в учнів таких ключових компетентностей:

-здатність спілкуватися рідною ( у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов;

-математична;

-компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

-інноваційність;

-екологічна;

-інформаційно-комунікаційна;

-здатність до навчання впродовж життя;

-громадські та соціальні компетентності;

-культурна;

-підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення. Здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

          Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період початку навчання дитини у школі визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності ті інших людей, збереження здоров’я. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на суб’єкт-суб᾽єктивних засадах, що передбачає систематичне відстеження індивідуального розвитку учнів у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для учнів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного учня у навчанні, а визначення особистих результатів учнів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання  у 1 класі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції у знаннях, уміннях, навичках.

Навчальні досягнення учнів 1 класу підлягають формувальному (вербальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток учнів; вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; своєчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особливості, бажання навчатися, переконання у власних можливостях і здібностях.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраними варіантами навчальних планів Типової освітньої програми.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», а саме:

 • наповнюваність класів школи не може перевищувати 30 учнів;
 • у разі меншої кількості учнів у класі, ніж 5, заняття проводяться за індивідуальною формами навчання;
 • школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи. У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти;
 • у закладі установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями;
 • початок занять о 8 год. 30 хв;
 • тривалість уроків становить у 1-му класі 35 хвилин.
 • тривалість великих перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: одна велика перерва після третього уроку – 30 хвилин, тривалість решти перерв – по 10 хвилин.

          Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Початкова  освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту».

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна

Іншомовна

Математична

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров᾽язбережувальна)

Технологічна

Інформатична

Мистецька

Фізкультурна

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

САЗОНО-БАЛАНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І ступінь (початкова освіта) (2-4 класи)

на 2018/2019 навчальний рік

Загальні положення освітньої програми

 Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Освітня програма САЗОНО-БАЛАНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (І ступінь (початкова освіта)) (2-4 класи) на 2018/2019 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту базової та початкової загальної освіти» та відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 407.

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в навчальному плані (таблиці 1-7);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 8; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України», розміщено на офіційному веб-сайті МОН);

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів складає 2695 годин/навчальний рік:

 • для 2-го класу – 875 годин/навчальний рік,
 • для 3-го класу – 910 годин/навчальний рік,
 • для 4-го класу – 910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Для учнів 2-4-х класів навчальний план складений відповідно до              таблиці 2 до Типової освітньої програми «Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з вивченням мови корінного народу, національної меншини».

Варіативна складова навчального плану визначалася, враховуючи особливості організації освітнього процесу Сазоно-Баланівської ЗОШ                              І-ІІ ступенів та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Години варіативної складової навчального плану, враховуючи побажання учнів та їхніх батьків (протокол загальношкільних батьківських зборів від                 26 квітня 2018 року №2,  протокол засідання педагогічної ради від 23 червня 2018 року №9) використовується на проведення групових занять з російської мови.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраними варіантами навчальних планів Типової освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану школи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», а саме:

 • наповнюваність класів школи не може перевищувати 30 учнів;
 • у разі меншої кількості учнів у класі, ніж 5, заняття проводяться за індивідуальною формами навчання;
 • школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи. У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти;
 • у закладі установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями;
 • початок занять о 8 год. 30 хв;
 • тривалість уроків становить у 2-4-х класах 40 хвилин.
 • тривалість великих перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: одна великаперерва після третього уроку – 30 хвилин, тривалість решти перерв – по 10 хвилин.

 Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

          Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Початкова  освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту».

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

САЗОНО-БАЛАНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ ступінь (базова середня освіта)

на 2018/2019 навчальний рік

Загальні положення освітньої програми

 Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Освітня програма САЗОНО-БАЛАНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ІІ ступінь (базова середня освіта)) на 2018/2019 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року  №405.

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в навчальному плані (таблиці 1-17);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 18; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України», розміщено на офіційному веб-сайті МОН);

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

         Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-8-х класів Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів складає 4585 годин/навчальний рік:

 • для 5-го класу – 1050 годин/навчальний рік,
 • для 6-го класу – 1155 годин/навчальний рік,
 • для 7-го класу – 1172,5 годин/навчальний рік,
 • для 8-го класу – 1207,5 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Для учнів 5-8-х класів навчальний план складений відповідно до              таблиці 12 до Типової освітньої програми «Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини».

Варіативна складова навчального плану визначалася, враховуючи особливості організації освітнього процесу Сазоно-Баланівської                               ЗОШ І-ІІ ступенів та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

запровадження факультативів, курсів за вибором світоглядного спрямування;

індивідуальні заняття.

Години варіативної складової навчального плану, враховуючи побажання учнів та їхніх батьків (протокол загальношкільних батьківських зборів від                 26 квітня 2018 року №2,  протокол засідання педагогічної ради від 23 червня 2018 року №9), розподілені таким чином:

- з метою реалізації вимог освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, формування в учнів мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій у межах гранично допустимого навантаження, з урахуванням інтересів та потреб учнів у                 5,7-х класах відводиться по 0,5 години - на  індивідуальні заняття з української мови;

- з метою реалізації освітньої галузі «Суспільствознавство», розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві, відводиться по 0,5 годині у 6-8-х класах на проведення індивідуальних занять з історії України, 1 година у 6-му класі – факультативного курсу «Етногеографія»;

          - з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової України, подальшого розвитку краєзнавчого руху на Харківщині, виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю за рахунок годин варіативної складової у         8-му класі відводиться 1 година на вивчення курсу «Харківщинознавство»;

- згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2016 року №2.1/12-Г-588 на вивчення факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини» відводиться по 1 годині у 5-8-х класах;

 - з метою реалізації освітньої галузі «Математика», формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції, у межах гранично допустимого навантаження  уводяться індивідуальні заняття з математики по 1 годині у 5-8-х класах.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план Сазоно-Баланівської ЗОШ І-ІІ ступенів містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраними варіантами навчальних планів Типової освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану школи.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій, а саме:

- 5 клас: футбол, гімнастика, легка атлетика, баскетбол;

- 6 клас: футбол, гімнастика, легка атлетика, баскетбол;

- 7 клас: футбол, гімнастика, легка атлетика, баскетбол;

- 8 клас: футбол, гімнастика, легка атлетика,  баскетбол,  волейбол.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», а саме:

 • наповнюваність класів школи не може перевищувати 30 учнів;
 • у разі меншої кількості учнів у класі, ніж 5, заняття проводяться за індивідуальною формами навчання;
 • школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи. У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти;
 • у закладі установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями;
 • початок занять о 8 год. 30 хв;
 • тривалість уроків становить у 5-9-х класах 45 хвилин.
 • тривалість великих перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: одна велика перерви після третього уроку – 30 хвилин, тривалість решти перерв – по                      10 хвилин.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня 2018/2019 навчального року, повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-суди, урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-го класу) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу базової середньої освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

                                                                                                                                                                                                                                      ПОГОДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                       Завідувач  районного  методичного

                                                                                                                                                                                                                                       кабінету при   відділу освіти районної

                                                                                                                                                                                                                                       державної адміністрації

                                                                                                                                                                                                                                       ___________ О.О.Беспалько

Перелік навчальних програм (інваріантної складової)

робочого навчального плану

Сазоно – Баланівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Богодухівської районної ради Харківської області

для вивчення предметів інваріантної складової у 1-7-х та 9-му класах

у 2017/2018 навчальному році

№ з/п

Назва навчального предмета

Клас

Назва навчальної програми

Автори / колектив авторів

Рік та видавництво

Тип (державна або регіональна)

Нормативно-правове забезпечення (ким дозволена до використання та ким і коли затверджена)

1

Українська мова

(навчання грамоти)

1

Навчання грамоти. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

М.С.Вашуленко,

К.І.Пономарьова,

О.Ю.Прищепа,

В.О.Мартиненко,

С.О.Караман,

Н.І.Лунько

2016, mon.gov.ua

 Державна

Наказ Міністерства освіти і науки  України від  05.08.2016            № 948

2

Українська мова

 2-4

Українська мова. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

М.С.Вашуленко,

К.І.Пономарьова,

О.Ю.Прищепа,

В.О.Мартиненко,

С.О.Караман,

Н.І.Лунько

2016, mon.gov.ua

 Державна

Наказ Міністерства освіти і науки  України від  05.08.2016            № 948

3

Іноземна мова (англійська мова)

1-4

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи. (зі змінами)

В.Г.Редько,

О.Я.Коваленко,

Г.Г.Крючков

 2016, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

4

Літературне читання

 2-4

Українське читання. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

О.Я.Савченко,

В.О.Мартиненко,

В.О.Науменко,

Н.М.Колєснікова,

Л.І.Лаптєва

2012, Видавничий дім «Освіта»

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 №584

5

Математика

 1-4

Математика. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

О.В.Онопрієнко,

С.О.Скворцова,

Н.П.Листопад

2016, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

6

Природознавство

 1-4

Природознавство. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

Т.Г.Гільберг,

Т.В.Сак,

Д.Д.Біда

2016, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

7

 Я у світі

 3-4

Я у світі. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

Н.М.Бібік,

Р.А.Арцишевський,

Т.Е.Пушкарьова,

В.В.Майорський

2012, Видавничий дім «Освіта»

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 №584

8

 Інформатика

 2-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

Н.В.Морзе,

Г.В.Ломаковська,

Г.О.Проценко,

О.В.Коршунова,

Й.Я.Ривкінд,

Ф.М.Ривкінд

2016, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

9

Музичне мистецтво

 1-4

Музичне мистецтво. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

Л.О.Хлєбникова,

Л.О.Дорогань,

І.М.Івахно,

Л.Г.Кондратова,

О.В.Корнілова,

О.В.Лобова,

Н.І.Міщенко

2016, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

10

Образотворче мистецтво

 1-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

 Р.Т.Шмагало,

Ж.С.Марчук,

І.Б.Вачкова,

О.В.Чорний,

М.В.Гнатюк

2016, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

11

Трудове навчання

 1-4

Трудове навчання. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

В.К.Сидоренко,

О.В.Мельник,

О.Л.Морін,

Л.В.Савка,

О.М.Пархоменко,

Н.М.Павич,

Д.В.Боровик,

Л.Д.Мельник,

Р.М.Лещук,

Т.І.Кульчицька

М.В.Гасин,

Н.В.Котелянець

2016, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

12

Фізична культура

 1-4

Фізична культура. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

Т.Ю.Круцевич,

В.М.Єрмолова,

Л.І.Іванова,

О.Д.Кривчикова,

Г.Г.Смоліс

 2016, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

13

Основи здоров’я

 1-4

Основи здоровя. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.

Т.Є.Бойченко,

Т.В.Воронцова,

О.В.Гнатюк,

С.В.Гозак,

О.Л.Москаленко

2016, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

14

Українська мова

5-7, 9

Українська мова.                     5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

О.П.Глазова,

Ю.О.Романенко,

Н.Б.Голуб,

Т.В.Кондесюк,

О.Ю.Котусенко,

О.М.Мельниченко

Н.АМихайловська

А.О.Панченко,

Л.В.Пчеляна

2017, mon.gov.ua

 Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

15

Українська література

5-7, 9

Українська література.           5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

С.Р.Молочко,

Н.В.Михайлова,

О.Ю.Котусенко,

А.М.Фасоля,

Д.І.Дроздовський,

О.М.Ратушняк,

В.Р.Півторак,

А.В.Білоус,

Т.В.Стус,

2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

16

Російська мова

5-7, 9

Навчальна програма «Російська мова для 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання»

Л.І.Курач,

В.О.Корсаков,

О.Л.Фіткевич,

Ж.О.Кошкіна,

І.П.Гудзик

2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

17

Зарубіжна література

5-7, 9

Зарубіжна література.                5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Л.П.Юлдашева,

І.О.Смірнова,

С.І.Горбачов,

О.В.Пітерська,

Т.П.Матюшкіна

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

18

Іноземна мова (англійська мова)

5-7

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи. (зі змінами)

2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

19

Іноземна мова (німецька мова)

9

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи. (зі змінами)

Керівник авторського колективу          Редько В.Г.

2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

20

Пропедевтичний курс «Вступ до історії»

5

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи.                      Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів  

М.М.Мудрий,

Р.Я.Пастушенко,

О.В.Бурлака,

Р.І.Євтушенко,

Т.М.Ксьондзик
О.Г.Майданик
Л.М.Хлипавка,

І.Я.Щупак

2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

21

Всесвітня історія. Історія України

(інтегрований курс)

6

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи.                      Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів  

М.М.Мудрий,

Р.Я.Пастушенко,

О.В.Бурлака,

Р.І.Євтушенко,

Т.М.Ксьондзик
О.Г.Майданик
Л.М.Хлипавка,

І.Я.Щупак

2017, mon.gov.ua

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

22

Історія України.

7, 9

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи.                      Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів  

М.М.Мудрий,

Р.Я.Пастушенко,

О.В.Бурлака,

Р.І.Євтушенко,

Т.М.Ксьондзик
О.Г.Майданик
Л.М.Хлипавка,

І.Я.Щупак

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

23

Всесвітня історія

7, 9

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи.                      Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів  

М.М.Мудрий,

Р.Я.Пастушенко,

О.В.Бурлака,

Р.І.Євтушенко,

Т.М.Ксьондзик
О.Г.Майданик
Л.М.Хлипавка,

І.Я.Щупак

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

24

Правознавство

(практичний курс)

9

Правознавство. (практичний курс)

О.І.Пометун,

Т.О.Ремех

2009,

ПП «Вікторія»

 Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

25

Математика

5-6

Математика. 5-9класи .Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

М.І.Бурда,

Б.В.Кудренко,

О.Я.біляніна,

А.І.Азаренкова,

О.І.Буковська,

Т.С.Кіндюх,

О.Є.Лисенко,

А.В.Миляник,

Н.В.Панова,

А.В.Паньков

2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

26

Алгебра  

7, 9

Математика. 5-9класи .Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

М.І.Бурда,

Б.В.Кудренко,

О.Я.біляніна,

А.І.Азаренкова,

О.І.Буковська,

Т.С.Кіндюх,

О.Є.Лисенко,

А.В.Миляник,

Н.В.Панова,

А.В.Паньков

 2017, mon.gov.ua

 Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

27

Геометрія

7, 9

Математика. 5-9 класи .Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

М.І.Бурда,

Б.В.Кудренко,

О.Я.біляніна,

А.І.Азаренкова,

О.І.Буковська,

Т.С.Кіндюх,

О.Є.Лисенко,

А.В.Миляник,

Н.В.Панова,

А.В.Паньков

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

28

Інформатика

5-7, 9

Інформатика. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

І.О.Завадський,

О.В.Пасічник,

Н.А.Саражинська,

О.О.Богатирьов,

С.М.Бондаренко,

Л.В.Булигіна,

Г.Ю.Громко,

О.Б.Коротка,

Б.В.Кудренко,

В.В.Лапінський,

Л.М.Федор

2017, mon.gov.ua

 Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

29

Фізика

7, 9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7 -9 класи»

О.І.Ляшенко,

В.Г.Баряхтар,

Л.Ю.Благодаренко,

М.В.Головко

2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

30

Природознавство

 5

Природознавство. Програма для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Т.Г.Гільберг,

І.П.Крячко,

Т.В.Сак

2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

31

Біологія

6, 7, 9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Біологія. 6 -9 класи»

І.Ю.Костіков,

С.О.Малікова
В.В.Курсон

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

32

Хімія

 7, 9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Хімія. 7 -9 класи»

Л.П.Величко

О.А.Дубовик

2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

33

Географія

6, 7, 9

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.

І.Ю.Костіков,

С.О.Малікова
В.В.Курсон

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

34

Образотворче мистецтво

5-7

Мистецтво. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Л.Масол, О.Коваленко, Г.Сотська, Г.Кузьменко, Ж.Марчук, О.Константинова

та робоча група          з оновлення

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

35

Музичне мистецтво

5-7

Мистецтво. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Л.Масол, О.Коваленко, Г.Сотська, Г.Кузьменко, Ж.Марчук, О.Константинова

та робоча група          з оновлення

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

36

Мистецтво

9

Мистецтво. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Л.Масол, О.Коваленко, Г.Сотська, Г.Кузьменко, Ж.Марчук, О.Константинова

та робоча група          з оновлення

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

37

Основи здоров’я

5-7, 9

Основи здоров’я.                      5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Т.Є.Бойченко  та інші і робоча група з оногвлення

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

38

Фізична культура

5-7, 9

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи

Т.Ю.Круцевич,

Л.А.Галенко,

В.В.Деревянко

 2017, mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

39

Трудове навчання

5-7, 9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів                «Трудове навчання.               5 – 9 класи»

А.І.Терещук,

В.В.Бурдун,

С.М.Дятленко,

М.М.Павич,

В.М.Гащак,

О.Ю.медвідь,

Ю.В.Палій,

О.С.Ковальчук,

В.В.Крімер,

Р.М.лещук,

М.Д.Палійчук,

І.Ю.Ходзицька

2017, mon.gov.ua

 Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Директор школи                                                                                                                                          Ж.М.Карпенко

      ПОГОДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                       Завідувач  районного  методичного

                                                                                                                                                                                                                                       кабінету при   відділу освіти районної

                                                                                                                                                                                                                                       державної адміністрації

                                                                                                                                                                                                                                       ___________ О.О.Беспалько

Перелік навчальних програм (варіативної складової)

робочого навчального плану

Сазоно – Баланівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Богодухівської районної ради Харківської області

для вивчення предметів варіативної складової у 5-7-х та 9-му класах

у 2017/2018 навчальному році

№ з/п

Назва навчального предмета

Клас

Назва навчальної програми

Автори/колектив авторів

Рік та видавництво

 Тип (державна або регіональна)

 Нормативно-правове забезпечення (ким дозволена до використання та ким і коли затверджена)

1

Православна культура Слобожанщини

5

Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини»

А.В.Бабинський,

Войтенко Н.М.,

Воропаєва В.В. та інші

2011

http: edu-post-diploma.

Kharkov.ua

Авторська

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з християнської етики науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 05.07.2016)

2

Православна культура Слобожанщини

6

Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини»

А.В.Бабинський,

Войтенко Н.М.,

Воропаєва В.В. та інші

2012

http: edu-post-diploma.

Kharkov.ua

Авторська

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з християнської етики науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 05.07.2016)

3

Православна культура Слобожанщини

7

Програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини»

А.В.Бабинський,

Войтенко Н.М.,

Воропаєва В.В. та інші

2013

http: edu-post-diploma.

Kharkov.ua

Авторська

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з християнської етики науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 05.07.2016)

4

Харківщинознавство

9

Навчальна програма «Харківщинознавство» спецкурсу варіативної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області для учнів 8-9 класів

О.І.Грінченко, С.Л.Губіна

 2010

http: edu-post-diploma.

Kharkov.ua

 Авторська

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії науково-методичної ради  з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 29.07.2016)

5

Етногеографія

5

Програма курсу за вибором «Етногеографія» для 5-9 класів

Т.І.Рихлик

2017, mon.gov.ua

Авторська

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 12.02.2015), лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 18.03.2015 №14.1/12-г-99

6

Етногеографія

6

Програма курсу за вибором «Етногеографія» для 5-9 класів

Т.І.Рихлик

2017, mon.gov.ua

Авторська

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 12.02.2015), лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 18.03.2015 №14.1/12-г-99

7

Етногеографія

7

Програма курсу за вибором «Етногеографія» для 5-9 класів

Т.І.Рихлик

2017, mon.gov.ua

Авторська

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 12.02.2015), лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 18.03.2015 №14.1/12-г-99

Директор школи                                                                                                                                                    Ж.М.Карпенко

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.